הבחינה
מתווה
מועדי הרישום
מועדי הבחינות
בשנים קודמות
בחינות שהתקיימו
دولة اسرائيل
وزارة التربية
قسم إعداد المعلمين
מדינת ישראל
משרד החינוך
האגף להכשרת עובדי הוראה

مركز التكنولوجيا التربوية

© 2020