מועדי הבחינות והרישום:
מועד ספטמבר

הרישום:
8.7.2021 - 17.8.2021


הבחינות: 

31.8.2021 ו- 2.9.2021
 

מועד יולי

הרישום:
28.4.2021 - 17.6.2021


הבחינות: 

6.7.2021 ו- 7.7.2021
 

 מתווה הבחינה
בחינות שהתקיימו בשנים קודמות
תשובון
הבחינה
دولة اسرائيل
وزارة التربية
قسم إعداد المعلمين
menorah.jpg
מדינת ישראל
משרד החינוך
האגף להכשרת עובדי הוראה

مركز التكنولوجيا التربوية

© 2020